پژوهش‌های مدیریت در ایران (JRMI) - مقالات آماده انتشار