پژوهش‌های مدیریت در ایران (JRMI) - پرسش‌های متداول