پژوهش‌های مدیریت در ایران (JRMI) - واژه نامه اختصاصی