پژوهش‌های مدیریت در ایران (JRMI) - بانک ها و نمایه نامه ها