پژوهش‌های مدیریت در ایران (JRMI) - اخبار و اعلانات